Wczytywanie...

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI – PRONOVIAS

20/04/2020

 

FORMULARZ REJESTRACJI UŻYTKOWNIKA

1. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE DANYCH

Informujemy, że w związku z wypełnieniem tego formularza i tym samym zgłoszeniem się do udziału w wybranym wydarzeniu organizowanym przez firmę Pani dane osobowe będą przetwarzane przez SAN PATRICK, S.L.U., spółkę z siedzibą pod adresem: Calle Om, 16, Polígono Industrial Mas Mateu, S/N, Barcelona, o numerze identyfikacji podatkowej CIF B-63523609 (dalej „PRONOVIAS”).

2. CELE

Dane będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby zarejestrowania Pani jako użytkownika w systemie firmy PRONOVIAS, jak również na potrzeby nawiązania z Panią kontaktu w ramach jakiejkolwiek czynności administracyjnej koniecznej w związku z zarządzaniem takim kontem użytkownika, z wykorzystaniem do tego celu dowolnego środka komunikacji, w tym środków komunikacji elektronicznej, np. za pomocą wiadomości e-mail, telefonu, wiadomości tekstowych SMS lub jakiegokolwiek innego środka komunikacji odpowiedniego do takiego celu (w tym z wykorzystaniem komunikatorów).

Rejestracja użytkownika umożliwi Pani dostęp do sklepu online (który w każdym razie może również odwiedzać bez rejestracji) i utworzenie profilu użytkownika, co zaoszczędzi Pani konieczności wypełniania wszystkich swoich danych za każdym razem, kiedy będzie chciała dokonać zakupów lub uzyskać dodatkowych informacji.

Dodatkowo rejestracja pozwoli Pani na zarządzanie swoimi ulubionymi modelami sukienek, zrealizowanymi zamówieniami i na dostęp do wszystkich funkcji aplikacji „Moja przymierzalnia”, gdzie może również dodać wszystkie sukienki, które pragnie przymierzyć w dowolnym sklepie (pod warunkiem, że będą one dostępne).

Ponadto, zawsze pod warunkiem wyrażenia przez Panią zgody poprzez zaznaczenie przeznaczonego do tego pola w formularzu, będziemy mogli przetwarzać Pani dane w celu:

  • przesyłania Pani newslettera PRONOVIAS, który zawsze będzie dostosowany do Pani indywidualnych zainteresowań;
  • przesyłania Pani dodatkowych informacji związanych z firmą PRONOVIAS, np. ankiet, zaproszeń na wydarzenia organizowane przez firmę itp.

Wszystkie newslettery lub wiadomości marketingowe będzie przesyłać spółka SAN PATRICK, S.L.U., w tym w imieniu innych spółek z grupy PRONOVIAS, jako podmiot odpowiedzialny za reklamę i komunikację tej grupy.

Dodatkowo wszystkie wiadomości zostaną dostosowane do indywidualnych zainteresowań użytkowników na podstawie m.in. zamówionych przez nich produktów i usług, danych wywnioskowanych lub uzyskanych w oparciu o ich wyszukiwania w przeglądarce internetowej, zainteresowania określonymi treściami lub na podstawie reakcji na nasze wiadomości.

Takie dostosowanie przesyłanych wiadomości do indywidualnych zainteresowań użytkownika dokonywane jest częściowo automatycznie, tzn. firma PRONOVIAS określa parametry dostosowania wiadomości indywidualnych zainteresowań, ale profil użytkownika tworzony jest przez platformę informatyczną. Nie wysyłamy wiadomości skierowanych do szerokiego kręgu odbiorców, które nie zostały uprzednio poddane segmentacji, ponieważ uważamy, że w interesie zarówno firmy PRONOVIAS, jak i użytkownika leży wysyłanie lub otrzymywanie odpowiednio użytecznych informacji oraz ponieważ nieprzeprowadzenie segmentacji nie wpłynęłoby na ilość otrzymywanych wiadomości, a jedynie na ich treść. W tym względzie jeśli jakikolwiek użytkownik nie życzy sobie, aby w jego przypadku dokonywano przytoczonej segmentacji danych, prosimy, aby nie zapisywał się do otrzymywania wiadomości marketingowych od firmy PRONOVIAS.

W razie zakupienia któregokolwiek z naszych produktów lub zamówienia jakiejkolwiek usługi możliwe jest, że będziemy przetwarzać Pani dane w dodatkowych celach, o których poinformujemy Panią we właściwym momencie, np. w celu przygotowania faktury lub wysyłki zakupionych produktów, jak również w celu stworzenia profilu zgodnie z wcześniejszymi wyjaśnieniami i w oparciu o Pani preferencje.

3. PRZEKAZYWANIE DANYCH

Pani dane nie będą przekazane, sprzedane, użyczone ani oddane do dyspozycji w jakikolwiek sposób żadnej stronie trzeciej, z zastrzeżeniem usługodawców firmy PRONOVIAS, którzy świadczą określone usługi na jej rzecz (na przykład: firmy odpowiedzialne za zarządzenie klientami lub dowolni usługodawcy, którzy muszą mieć dostęp do Pani danych w związku z Pani zamówieniem), ale którzy to usługodawcy pod żadnym warunkiem nie wykorzystają takich danych do swoich własnych celów.

Bez uszczerbku dla poprzednich postanowień, Pani dane będą mogły zostać przekazane lub udostępnione sklepom, z którymi może Pani chcieć utrzymywać jakikolwiek kontakt (np. chcieć brać udział w wydarzeniach organizowanych przez firmę w takich sklepach lub zarezerwować w nich wizytę) i które mogą być zarządzane przez spółki należące do grupy PRONOVIAS (zobacz link), w przypadku sklepów będących jej własnością, lub przez inne spółki (na przykład w przypadku franczyzy lub sprzedaży hurtowej, gdzie sklepami zarządzają strony trzecie). W każdym przypadku udzielone zostaną Pani w formularzu informacje dotyczące takich stron trzecich. Przytoczone strony trzecie będą przetwarzać Pani dane wyłącznie w celu realizacji Pani udziału w wydarzeniu organizowanym przez firmę, ale po takim udziale mogą one zwrócić się do Pani z prośbą o wyrażenie zgody na dodatkowe przetwarzanie danych.

4. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO INNYCH KRAJÓW

Firma PRONOVIAS to marka międzynarodowa posiadająca sklepy na całym świecie, zatem możliwe jest, że Pani dane będą przetwarzane poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Geograficznym (UE i EOG, odpowiednio), np. w będących jej własnością sklepach na terenie m.in. Stanów Zjednoczonych, lub zostaną przekazane innym usługodawcom międzynarodowym, którzy mogą świadczyć swoje usługi poza granicami UE.

W każdym przypadku firma PRONOVIAS zagwarantuje, aby w zakresie takiego przetwarzania danych stosowano zawsze odpowiednie środki zabezpieczające ich poufność, które mogą obejmować:

  • Standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez UE: są to klauzule umowne zatwierdzone przez europejski organ regulacyjny, które zapewniają stosowanie odpowiednich zabezpieczeń celem zagwarantowania, że w ramach przetwarzania danych przestrzegane są wymogi Rozporządzenia o ochronie danych osobowych obowiązującego w Unii Europejskiej.
  • Certyfikaty stron trzecich: na przykład certyfikat zgodności z Tarczą Prywatności, która jest programem opracowanym w ramach porozumienia pomiędzy UE i Stanami Zjednoczonymi

w sprawie przetwarzania danych zgodnie z wymogami Rozporządzenia o ochronie danych osobowych obowiązującego w Unii Europejskiej.

5. OKRES PRZETWARZANIA I PRZECHOWYWANIA DANYCH

Wszystkie dane przekazane nam przez Panią lub które będziemy mogli wywnioskować w drodze świadczenia usług towarzyszących będą przetwarzane przez okres maksymalnie pięciu (5) lat od daty Pani ostatniej wizyty w dowolnym sklepie firmy PRONOVIAS, udziału w dowolnym wydarzeniu organizowanym przez firmę lub zamówienia zrealizowanego m.in. za pośrednictwem naszej strony internetowej (np. poprzez rozpoczęcie sesji jako zarejestrowany użytkownik) lub działu obsługi klienta.

Co więcej, jeśli zapisała się Pani do otrzymywania naszych wiadomości marketingowych, będziemy przetwarzać Pani dane do czasu, kiedy firma PRONOVIAS określi z użyciem dowolnego dostępnego środka w zależności od istniejących na daną chwilę technologii informatycznych, że Pani nie jest już dłużej zainteresowana jej produktami. W każdym razie może Pani w dowolnej chwili wypisać się z naszej bazy danych, klikając w link znajdujący się na dole każdej wiadomości lub wysyłając e-maila na adres: privacy@pronovias.com.

Po upływie terminu określonego w pierwszym ustępie tego paragrafu, tj. pięciu (5) lat, lub w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności opisanych w ustępie drugim firma PRONOVIAS zachowa Pani dane przez okres niezbędny na potrzeby wypełnienia swoich zobowiązań prawnych. Po upływie takiego okresu firma PRONOVIAS zachowa dane, zawsze kiedy będzie to możliwe, odpowiednio zanonimizowane do celów statystycznych lub badania rynku lub właściwie zablokowane na potrzeby wypełnienia dowolnego ze swoich zobowiązań prawnych.

6. UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W dowolnym momencie może Pani wyrazić sprzeciw wobec jakiegokolwiek z wymienionych powyżej sposobów przetwarzania danych, przy czym nie będzie miało to żadnego wpływu na Pani status klientki firmy PRONOVIAS ani na kontakt z nią, z zastrzeżeniem sytuacji, kiedy zdecyduje się Pani na zamknięcie swojego konta użytkownika, w którym to przypadku nie będzie Pani mogła korzystać dłużej z usług związanych z posiadaniem takiego konta (np. aplikacji „Moja przymierzalnia”).

Dodatkowo będzie Pani mogła wykonywać swoje prawo do dostępu do danych przekazanych dowolnej z firm z grupy PRONOVIAS (zobacz link) oraz prawo do korekty, usunięcia, ograniczenia lub przekazania takich danych, zwracając się o to do firmy PRONOVIAS w drodze pisemnego wniosku przesłanego na jej adres pocztowy: Calle Om, 16, Polígono Industrial Mas Mateu, S/N, 08820 Barcelona (Hiszpania) lub drogą mailową na adres: privacy@pronovias.com.

Ponadto może Pani złożyć zażalenie do właściwego organu odpowiedzialnego za nadzór nad ochroną danych osobowych, jeśli w Pani uznaniu firma PRONOVIAS przetwarzała Pani dane z naruszeniem warunków niniejszej Polityki prywatności lub jakiegokolwiek innego obowiązującego przepisu prawnego w tym zakresie.

Możliwe jest, że poprosimy Panią o przedstawienie dokumentu potwierdzającego Pani tożsamość, aby przystąpić do realizacji Pani zgłoszenia, ale zawsze pod warunkiem, że będzie to wymagane zgodnie z obowiązującymi miejscowymi przepisami prawa.

pronovias

Wybierz swój kraj

Wybranie kraju, w którym się znajdujesz, spowoduje wyświetlenie lokalnych wydarzeń specjalnych, ekskluzywnych promocji i informacji.